SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

O nás 

 

Historie

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek  (dále SONS ČR, z.s.)  vznikl 16.6.1996 sloučením obou, do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým hendikepem - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR.

Oblastní odbočka SONS ČR, z.s.  v Opavě (tehdy ještě jako Česká unie nevidomých a slabozrakých) vznikla již v roce 1991.

 

Současnost

Jsme Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek  (dále SONS ČR, z.s.) - občanské sdružení s celostátní působností.

Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme přes 10 000 členů.

Oblastní odbočka SONS ČR, z s.  v Opavě má v současné době přibližně 200 řádných členů. Členství však není podmínkou proto, aby člověk se zrakovým hendikepem, či rodič dítěte se zrakovým hendikepem mohl využívat služeb poskytovaných Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek.

 

Poslání a cíl

Posláním naší organizace SONS ČR, z.s. je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a občanů s těžkým zrakovým hendikepem.

Cílem je poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci občanů s těžkým zrakovým hendikepem do společnosti.

 

Naše priority

 • vyhledávání a kontaktování občanů s těžkým zrakovým hendikepem, včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku
 • podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů
 • socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech
 • odstraňování architektonických a informačních bariér pro občany s těžkým zrakovým hendikepem
 • ověřování nových forem pomoci občanům s těžkým zrakovým hendikepem
 • popularizace a osvětlování problematiky zrakového hendikepu
 • poskytujeme sociálně aktivizační službu

Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, z nichž mnohé zřídila jako obecně prospěšné společnosti, usiluje o to, aby síť služeb, jejich návaznost, kvalita a dostupnost, byla co nejlepší.

 

Služby

Naše služby poskytujeme členům i nečlenům organizace v následujících oblastech:

 • sociální práce mezi občany s těžkým zrakovým hendikepem,včetně jejich vyhledávání a prvního kontaktu s nimi
 • základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového handicapu 
 • informace o poskytovatelích služeb občanům s těžkým zrakovým hendikepem
 • speciální sociálně právní, pracovně právní poradenství
 • technické poradenství při výběru pomůcek pro zpracování informací, včetně nácviku obsluhy takových zařízení
 • vydávání informačních časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitálním textu
 • provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na internetu
 • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.)
 • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům
 • služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba)
 • odstraňování architektonických bariér
 • a další    

 

Oblastní rada SONS ČR, z.s. Opava

Nejvyšším orgánem oblastní odbočky SONS ČR, z.s.  je Oblastní rada, kterou volí Oblastní shromáždění. Funkční období Oblastní rady je čtyřleté a ze svého středu volí a odvolává předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Předsedou musí být osoba nevidomá nebo slabozraká. 

 

Předseda

Pavel Veverka

Mobil: 737 935 854
Email: pavel.veverka@seznam.cz

 

Místopředseda

Jiří Pika

 

Členové rady

Dana Bejčková

Iveta Čiháčková

Pavel Loyda

Petra Plchová

Martin Seidl

Naděžda Wolfová